ՀՀ Տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն


Քաղաքացիների ընդունելություն

Քաղաքացիների ընդունելության կարգ ԵՎ ժամանակացույց

24.07.2008թ                                                                                                     N 36 - Ա

Հ Ր Ա Մ Ա Ն 
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով "Քաղաքացիների առաջարկությունները, դիմումները և բողոքները քննարկելու կարգի մասին" ՀՀ օրենքի 5-րդ հոդվածը և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի մայիսի 19-ի "ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության աշխատակազմ " պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու մասին" թիվ 633-Ն որոշման 1-ին հավելվածի 12-րդ կետի "դ" ենթակետով, ինչպես նաև, նկատի ունենալով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի հուլիսի 10-ի նիստի N 27 արձանագրության հանձնարարականի պահանջները.

 Հրամայում  եմ

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարությունում քաղաքացիների ընդունելությունների կազմակերպման կարգը` համաձայն հավելվածի։

2. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը դնել աշխատակազմի ղեկավար Կ. Իսախանյանի վրա։

                                                                                                                  Ա. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

                                                                                                                                      
                                                                                                                                    Հավելված
                      Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ,
տարածքային կառավարման նախարարի
24.07. 2008թ. թիվ 36 - Ա հրամանի

 

  ԿԱՐԳ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 1. Սույն կարգով սահմանվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարությունում /այսուհետ՝ Նախարարություն/ քաղաքացիների ընդունելությունների կազմակերպման գործընթացը։

2. Նախարարությունում քաղաքացիների ընդունելությունների կազմակերպումն իրականացնում է Նախարարության աշխատակազմի /այսուհետ՝ Աշխատակազմ/ քարտուղարությունը։

3. Նախարարությունում քաղաքացիների ընդունելությունների հերթագրումն իրականացվում է Աշխատակազմի քարտուղարության /այսուհետ՝ Քարտուղարություն/ ընդհանուր բաժնի /այսուհետ՝ Բաժին/ կողմից` քաղաքացիների գրավոր դիմումի հիման վրա, որի մեջ, պարտադիր կարգով, նշվում է փոստային հասցե և հեռախոսահամար` քաղաքացու հետ հետադարձ կապն ապահովելու նպատակով։

4. Նախարարությունում ընդունելություններին հերթագրվելու համար քաղաքացիները կարող են դիմում ուղարկել փոստով, press@mta.gov.am կամ mta@mta.gov.am էլեկտրոնային փոստով, կամ դիմել ընդհանուր բաժին։

5. Նախարարությունում քաղաքացիների ընդունելություններն իրականացնում են Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարը, նախարարի առաջին տեղակալը, նախարարի տեղակալները` ըստ իրենց կողմից համակարգվող ոլորտների, Աշխատակազմի ղեկավարը։

6. Նախարարությունում ընդունելությունների հերթագրմանը, որպես կանոն, կարող են մասնակցել այն քաղաքացիները, ովքեր նախկինում գրավոր դիմել են Նախարարության կանոնադրական խնդիրների շրջանակներում լուծում պահանջող հարցերով, ստացել են գրավոր պատասխան, որը, սակայն, իրենց չի բավարարել։

7. Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարի մոտ ընդունելությունների հերթագրմանը կարող են մասնակցել նաև այն քաղաքացիները, ովքեր ընդունելության են եղել նախարարի առաջին տեղակալի, նախարարի տեղակալների, Աշխատակազմի ղեկավարի մոտ և ում չի բավարարել այդ ընդունելության արդյունքները։

8. Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարի մոտ քաղաքացիների ընդունելությանը, նախարարի հանձնարարությամբ, կարող են մասնակցել նախարարի առաջին տեղակալը, նախարարի տեղակալները, Աշխատակազմի ղեկավարը և Նախարարության համակարգի այլ պաշտոնատար անձիք։

9. Նախարարի առաջին տեղակալի և նախարարի տեղակալների մոտ քաղաքացիների ընդունելությանը, իրենց հանձնարարությամբ, կարող են մասնակցել Աշխատակազմի ղեկավարը և Նախարարության համակարգի այլ պաշտոնատար անձիք։

10. Աշխատակազմի ղեկավարի մոտ քաղաքացիների ընդունելությանը, իր հանձնարարությամբ, կարող են մասնակցել Աշխատակազմի կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների ղեկավարները և ստորաբաժանումների այլ պաշտոնատար անձիք։

 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ 

11. Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարի մոտ քաղաքացիների ընդունելություններն իրականացվում են յուրաքանչյուր ամսվա վերջին երկուշաբթի օրը` ժամը 9.30-11.00-ը։ Ընդունելության օրը Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարի բացակայության դեպքում ընդունելությունը տեղափոխվում է այլ աշխատանքային օր` ինչի մասին ծանուցվում է ընդունելությանը հերթագրված քաղաքացիներին։

12. Նախարարի առաջին տեղակալի մոտ քաղաքացիների ընդունելություններն իրականացվում են յուրաքանչյուր ամսվա երրորդ երեքշաբթի օրերը` ժամը 9.30-11.00։ Նախարարի առաջին տեղակալի բացակայության դեպքում ընդունելությունը տեղափոխվում է այլ աշխատանքային օր` ինչի մասին ծանուցվում է ընդունելությանը հերթագրված քաղաքացիներին։

13. Նախարարի տեղակալների մոտ քաղաքացիների ընդունելություններն իրականացվում են յուրաքանչյուր ամսվա առաջին ու երրորդ երեքշաբթի օրերը` ժամը 11.30-13.00, 14.00-15.30 և առաջին ու երրորդ չորեքշաբթի օրը` ժամը 9.30-11.00, 11.30-13.00։ Նախարարի տեղակալի բացակայության դեպքում ընդունելությունը տեղափոխվում է այլ աշխատանքային օր` ինչի մասին ծանուցվում է ընդունելությանը հերթագրված քաղաքացիներին։

14. Աշխատակազմի ղեկավարի մոտ քաղաքացիների ընդունելություններն իրականացվում են յուրաքանչյուր ամսվա առաջին ու երրորդ չորեքշաբթի օրը` ժամը 14.00-15.30։ Աշխատակազմի ղեկավարի բացակայության դեպքում ընդունելությունն իրականացնում է Աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալը։

 
ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՐԹԱԳՐՈՒՄԸ

 15. Քաղաքացիների ընդունելությունների մասին դիմումները ստացման օրը գրանցվում են Բաժնում։ Գրանցման պայմանանիշը ձևավորվում է քաղաքացու նախկին դիմումների և բողոքների համարից` գծիկով ավելացվելով «Ը» տառը։

16. Գրանցված դիմումին կցվում են տվյալ քաղաքացու կողմից նախկինում ներկայացված դիմումների գործերը և ներկայացվում են Աշխատակազմի ղեկավարին։

17. Դիմումները Աշխատակազմի ղեկավարի մակագրությունից հետո գրանցվում են Բաժնում և Բաժնի աշխատակցի կողմից ստորագրությամբ հանձնվում են Աշխատակազմի համապատասխան ստորաբաժանման ղեկավարին։

18. Մակագրված դիմումի հիման վրա Աշխատակազմի համապատասխան ստորաբաժանման ղեկավարը ուսումնասիրում է դիմումում բարձրացված հարցերը և Աշխատակազմի ղեկավարին ներկայացնում է առաջարկներ հարցերի լուծման ուղղությամբ։

19. Քննարված առաջարկները և հնարավոր լուծումները Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարի, նախարարի առաջին տեղակալի, նախարարի տեղակալների և Աշխատակազմի ղեկավարի հանձնարարությամբ ներկայացվում են ընդունելության ժամանակ։

20. Դիմումի ստացման օրը քաղաքացու տվյալները Բաժնի աշխատակիցը գրանցում է համապատասխան ընդունելության հերթացուցակում (Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ, տարածքային կառավարման նախարարի, նախարարի առաջին տեղակալի, նախարարի տեղակալների և Աշխատակազմի ղեկավարի) և քաղաքացուն հեռախոսով կամ փոստով հայտնում է ընդունելության օրվա և ժամի մասին։

21. Համապատասխան ընդունելության օրվանից 2(երկու) աշխատանքային օր առաջ դադարեցվում է դիմումների ընդունումը և ամփոփված հերթացուցակները տրամադրվում են Աշխատակազմի ինֆոտեխնոլոգիաների, տվյալների բազաների և կապի վարչություն. նախարարության կայքում տեղադրելու համար։

22. Հերթացուցակների մեկ օրինակ փակցվում է Նախարարության շենքի առաջին հարկում` քաղաքացիների համար տեսանելի տեղում։


23. Քաղաքացիների ընդունելությունների արձանագրությունների մեկ օրինակը պահվում է Աշխատակազմի համապատասխան ստորաբաժանումում և մեկ օրինակ` Բաժնում։

 

Ժամանակացույց

↑ Դեպի վեր

Թեժ գիծ

Կարող եք զանգահարել

51-13-62

Բաժանորդագրում նորություններին